Εργαλεία Αξιολόγησης

 

Πατήστε ένα από παραπάνω κουμπιά για να επιλέξετε εάν θα συμπληρώσετε το ατομικό ή το οργανωσιακό ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα IGUANA έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει οργανισμούς σε θέματα καινοτομίας. Αυτό γίνεται μέσω εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών εργαλείων που έχουν στόχο να εντοπίσουν τα εμπόδια για την αλλαγή και παρέχουν τρόπους περιορισμού ή εξάλειψής τους.

Έχουν δημιουργηθεί δύο ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης που χρησιμεύουν ως πύλη εισόδου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο να:

  • βοηθήσουν τους χρήστες του IGUANA να εξοικειωθούν με τους τρεις βασικούς τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα (συναισθηματική νοημοσύνη; ηγεσία και διοίκηση; αξιολόγηση),
  • βοηθήσουν τους χρήστες του IGUANA να εντοπίσουν βασικές ελλείψεις στις γνώσεις και την εμπειρία τους σε κάποιους από αυτούς τους τομείς,
  • κατευθύνουν τους χρήστες του IGUANA σε σχετικές ενότητες μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα IGUANA που θα τους βοηθήσουν να καλύψουν αυτές τις ελλείψεις.

Τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης λειτουργούν σε δύο επίπεδα:

  • Το ατομικό επίπεδο – αυτό αφορά την αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης ενός ατόμου.
  • Το οργανωσιακό επίπεδο – αυτό αφορά την αξιολόγηση του βαθμού που ένας οργανισμός «έχει κολλήσει» και την ικανότητά του για καινοτομία.